• 0536 729 29 79
  • 0533 332 02 03
  • info@emsayapi.com

Kentsel Dönüşüm

10 Adımda Kentsel Dönüşüm

EMSA MÜHENDİSLİK KENTSEL DÖNÜŞÜM olarak kendi evinizi, binanızı, sitenizi, başka bölgeye kaydırılma korkusu yaşamadan kendi talebiniz ile kentsel dönüşüm kanunu kapsamında; yaşanabilir, depreme dayanıklı, kaliteli yaşam alanlarına dönüştürme sürecini sizlere 10 madde ile basitçe özetledik.

Bu sürecin tamamında EMSA MÜHENDİSLİK KENTSEL DÖNÜŞÜM olarak çözüm ortaklarımız ile sizlere hizmet vermekteyiz.

Belediye İmar Müdürlüğü veya Tapu Müdürlüğü’ ne başvurarak arşivden mevcut binanıza ait statik – mimari projeler (var ise) temin edilir.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Lisanslı EMSA Mühendislik’ e başvuru yapılır.
BAKANLIK Lisanslı Kuruluşu EMSA Mühendislik’ in binanızda yapacağı teknik inceleme, tespit ve çalışmalar sonucu binanız için Deprem Risk Raporu hazırlanır.
Hazırlanan Deprem Risk Raporu Bakanlık Lisanslı Kuruluşu EMSA Mühendislik tarafından bağlı bulunduğunuz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne en geç yedi gün içinde bir üst yazı ile sunulur.
Bakanlık; Deprem Risk Raporunu 10 gün içinde inceleyerek eksik yok ise onaylar. Rapor sonucu binanız riskli ise Bakanlık Tapu Müd. bir yazı ile bina tapu kütüğüne Riskli Yapı şerhini koyar. ( Alım Satım Yapılabilir – Bilgilendirme şerhidir)
İlgili Tapu Müd.’ den tüm kat maliklerine Bakanlık Resmi Yazısı iletilir. (Resmi yazısının size tebligatı ile 15 gün içinde İlgili Bakanlık İl Müdürlüğüne rapor için itiraz hakkınız var.) Resmi yazının size tebliğinden sonra binanız riskli ise 60 gün içinde yıkılması istenir.
Bina hisseli ise bina maliklerinin en az 2/3 (tapu hisse) çoğunluğu ile Bina Ortak Karar Protokolü hazırlanıp imza altına alınır. (Binayı nasıl, ne zaman, ne şekilde, kime, hangi dağılımla yaptıracağınız kararını alırsınız.) Bina Ortak Karar Protokolü bağlı bulunduğunuz İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne bilgi amaçlı bir dilekçe ile sunulur. Örnek Dilekçe için tıklayınız ( 2 ay içinde 2/3 çoğunlukla Bina Ortak Karar protokolünü imza altına alamazsanız binanız Bakanlıkça yıkılacaktır.)
Binanın yeniden inşaatı veya güçlendirmesinin yapılması için bir müteahhit şirket bulunur. Tüm Belediye Projeleri EMSA MÜHENDİSLİK KENTSEL DÖNÜŞÜM tarafından hazırlanır.
Binanızın yeniden inşaatı veya takviye - güçlendirmesi için Bakanlık ile anlaşma sağlayan Bankalara Kentsel Dönüşüm Kredisi için başvuruda bulunulur. (Anlaşmalı bankalar için Tıklayınız) Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı için Bakanlık İl Müdürlüğü’ ne başvurulur (18 ay / Aylık 640TL ile sınırlı) (Kentsel dönüşüm kapsamında verilen kira yada yapım kredilerinden sadece biri kullanılabilir. Ayrıca, aynı anda devletçe faiz indirimi sağlanmış 2 kredi kullanılamaz.)
Binanın yeniden inşaatı ve güçlendirme uygulaması için kat maliklerinin ortak karar ile seçeceği müteahhit - inşaat şirketi ile sözleşme yapılır ve yeni binanızın inşaatına başlanır. (Yeni binanızın inşaatı yapı denetim şirketleri ve kentsel dönüşüm kredisi kullandı iseniz bankaların uzmanları tarafından her aşamada denetlenir.) Yapımı tamamlanan binanız için bağlı olduğunuz belediyeden İSKAN ve TAPULARINIZ alınır.
Card image cap

Ruhsat Harcı, Tapu Harcı, Noter Harcı Muafiyetlerinden Nasıl Yararlanabilirim ?

Kentsel Dönüşüm Uygulama Alan İçin Faydalanılacak Muafiyetler

Riskli olarak ilan edilen yapı maliklerinin, risk tespiti ve yıkım işlemlerine itiraz etmemesi sonucu yapının riskli olduğu kesinleşmesi neticesinde Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü Hakkında Kanun uyarınca belirtilen harçlardan muaf olunur.

Riskli yapının bulunduğu parsele ilişkin olarak 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16. Maddesinin 9. Fıkrasının (a) bendinde geçen “ İlgili kurum veya gerçek veya tüzel hukuk kişilerince yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, (08/09/2014 tarihli ve7108 sayılı Bakanlık Görüşünde belirtildiği üzere uygulama alanındaki yapıların dönüşüme tabi tutulmadan önce ilk satışı, devri ve tescili işlemleri ile kanun kapsamında yapılacak uygulamalar neticesinde meydana gelen yeni yapıların ilk satışı, devri ve tescili işlemleri dahil) belediyelerce alınan harçlar (26/04/2016 tarih ve 29695 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6704 sayılı kanunun 24. Maddesi doğrultusunda) damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaftır. “ ibaresine istinaden ilgili yönetmelikte belirtilen harçlardan muaf olunur. Muafiyet, Kentsel dönüşüm uygulaması yapılan ada – parseli kapsamakta olup, parsel maliklerinin tamamı bu haktan yararlanabilmektedir.

Card image cap

Kira Yardımından Nasıl Yararlanabilirim?

EMSA MÜHENDİSLİK KENTSEL DÖNÜŞÜM olarak kendi evinizi, binanızı, sitenizi, Başka Bölgeye kaydırılma Korkusu Yaşamadan kendi talebiniz ile kentsel dönüşüm kanunu kapsamında; yaşanabilir, depreme dayanıklı, Kaliteli yaşam alanlarına dönüştürme hususunda hizmet vermektedir.

Kentsel Dönüşüm uygulaması çerçevesinde, kira yardımından yararlanmak için mevcut yapınız risk tespitinin yapılması, yapının riskli olarak ilan edilmesi ve yıkılması gerekmektedir.

EMSA MÜHENDİSLİK’e yapacağınız başvuru sonrası, ekibimiz binanızda rölöve ve tespit çalışmaları yapacaktır. Bu çalışmalar doğrultusunda hazırlanacak Kentsel Dönüşüm Risk Tespit Dosyası, en kısa sürede Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün binanızda yapacağı kontrolün ardından bina riskli olarak ilan edilir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İlgili Tapu Müdürlüğü ve Belediyeye yazılı olarak binanın riskli olduğunu bildirir.

Binanın riskli olduğunun ilan edilmesinin ardından, bina boşaltılarak yıkımı gerçekleştirilir. Yıkımın gerçekleşmesi sonrası, malikler kira yardımı için başvurularını yapabilirler. Kira yardımı, başvuruyu takip eden ay maliklerin şahsi hesaplarına yatar. Kira yardımı 18 aydır.

Yapılan çalışmalar ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün kontrolleri neticesinde Riskli olmadığı anlaşılan binalar, “Kapsam Dışı” olarak ilan edilir. Bu tür binalar ikamet edilebilir binalardır. Yıkımı gerekli değildir.